Regler på skytebanen

På skytebanen har vi noen enkle men viktige regler.
Skyttere som ikke følger reglene eller skyteleders henvisninger kan bli vist bort.

Regler

 1. Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.
 2. Ta aldri i et våpen uten straks å forsikre deg om at kammer og magasin er tomt.
 3. Du skal alltid behandle et våpen som om det var ladd
 4. Rett aldri et våpen mot noen.
 5. Våpen og ammunisjon skal ikke berøres så lenge det finnes folk foran standplass.
 6. Når våpenet er ladd skal munningen holdes ned mot bakken og i retning framover mot skivene
 7. Ordre og instruksjon fra skyteleder skal etterkommes under trening.
  Skyteleder har absolutte fullmakter til å organisere treningen slik han/hun finner er forsvarlig. Skyteleders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon.
  Men, lederen eller klubben er ikke ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe på grunn av forsømmelighet, uforstand eller manglende erfaring hos skytteren eller andre årsaker.
 8. All skyting og anvisning skal foregå etter kommando og ingen starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra skyteleder.
 9. Etter hver serie skal pistolen legges synlig på bordet med åpent kammer og magasin løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd. Revolver skal ha hanen nedspent og sylinderen vridd ut.
  Når skytingen er ferdig, skal en alltid forvisse seg om at både kammer og magasin er tomt.
 10. Etter hver serie skal våpenet tømmes og legges på tilsvarende måte som beskrevet under punkt 9.
  Kommandoen er tøm våpen ! Trekk tilbake fra standplass slik at skyteleder ser at du har oppfattet ordrene.
 11. Ingen skal berøre våpen før skyteleder har gitt kommandoen Lading!
  Brudd på dette punktet vil omgående føre til bortvisning uten nærmere diskusjon.
 12. Dersom en skytter får klikk eller forkiling skal det gis tegn til skyteleder om dette ved å rekke opp en hånd.
  Skytteren blir stående på sin plass og med munningen på våpenet ned mot bakken og i retning framover mot skivene.
  Erfarne skyttere vil i hovedregel rette feilen selv (dog jfr. gjeldene regler for rett til omskyting etc.).
 13. Skyteleder vil i enkelte tilfeller få hendene fulle når det oppstår funksjoneringsfeil. Det må ikke forekomme mas på skyteleder under slike situasjoner. Andre skyttere skal, om mulig, sette seg ned og avvente de kommandoer som kommer med våpenet plassert som ved Tøm våpen
 14. Etter avsluttet skyting skal skytterne forbli på sine plasser og avvente inspeksjon. Deretter skal våpnene pakkes bort før siste omgang anvises eller dømmes.
 15. INGEN går foran standplass før skyteleder har gitt kommandoen Anvis
 16. Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar – alle skal delta i dette etter ansvarshavendes retningslinjer.