Har du fått brev fra politiet ?

Politiet har siden høsten 2011 sendt ut brev til våre medlemmer der de etterlyser aktivitet med våpen kjøpt inn med pistolskyting i Fannefjord PK som grunnlag. Brevet er hjemlet i Våpenforskriftens kapittel  3 §13:

§ 13.Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting       

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.     

Minimumskravet for å beholde våpen anskaffet med medlemskap i Fannefjord PK som grunnlag er 4 oppmøter pr år, enten organisert trening, oppmøte på klubbstevner eller deltakelse på åpne stevner, ref aktivitetskravet spesifisert i  rundskriv 2009/009.

Bekreftelse på aktivitet dokumenteres med enten en bekreftelse fra Fannefjord PK eller resultatlister fra åpne stevner. Aktivitetsbekreftelse utstedes til medlemmer med de faktiske antall oppmøter siste 12 mnd.

Styret oppfordrer alle medlemmene til å stille opp på treninger, klubbstevner og åpne stevner for å få dokumentert de nødvendige oppmøter for å beholde sine våpen.

Vi henviser forøvrig til  Våpenforskriften og rundskriv 2009/009: